Pojištění domácnosti AXA

 • pojistit je možno soubor movitých věcí trvale i rekreačně obývané domácnosti

Trvale obývanou domácností se rozumí domácnost, která je obývaná minimálně 250 dní v kalendářním roce a zároveň není prokazatelně ponechána bez dozoru po dobu delší než 60 po sobě následujících dní. Pokud není výše uvedené splněno, pak se jedná o domácnost rekreační.

 • minimální pojistná částka stanovena není, avšak je stanovena výše minimálního pojistného a to 500,- Kč bez připojištění
 • pojistit svoji trvale i rekreačně obývanou domácnost můžete až do výše 1.000.000,- Kč
 • pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,- Kč na hlavním pojištění i připojištění vyjma odpovědnosti za škodu členů domácnosti

V rámci domácnosti je možno pojistit také umělecké předměty a sbírky. Ovšem pokud mají tyto hodnotu vyšší než 100.000,- Kč, dovolujeme si Vás upozornit na povinnost fotodokumentace těchto předmětů a zaslání k posouzení na e-mail: nezivot.foto@axa.cz

Základní rozsah pojištění domácnosti je nabízen proti škodám, které vzniknou:

 • výbuchem nebo požárem
 • úderem blesku
 • nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího tělesa jeho částí nebo nákladu
 • nárazem vozidla
 • kouřem
 • rázovou vlnou
 • vichřicí, krupobitím
 • zemětřesením a sesouváním půdy lavin, zřícením skal nebo zemin
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů
 • vodovodní škodou a mrazem na vodovodním zařízení
 • odcizením pojištěné věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
 • vandalismem (úmyslné poškození či zničení věci cizí osobou)
 • pojištění odpovědnosti za škodu členů domácnosti

V rámci základního pojištění domácnosti již je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu a asistenční služba pojišťovny AXA, které zahrnují právní i technickou asistenci. Odpovědnost za škodu se vztahuje i na domácí zvířata a územní platnost jsou státy Evropské unie. Tímto pojištěním jsou kryty škody způsobené členy domácnosti, nebo osobami, které se o byt starají, hlídají děti, uklízí apod., třetím osobám s limity plnění: do 1.000.000,- Kč za škody na životě nebo zdraví, do 500.000,- Kč za škody na majetku, do 100.000,- Kč za jinou majetkovou škodu (finanční škody).

K základnímu pojištění je možno sjednat také připojištění:

 • pojištění povodně a záplavy
 • právní asistence „KOMFORT“ za 600,- Kč
 • připojištění „DOMÁCNOST“ za roční pojistné 400,- Kč zahrnující: pojištění proti nepřímému úderu blesku a přepětí (limit plnění 15.000,- Kč), rozbití skla (limit plnění 10.000,- Kč), škoda na elektromotoru (limit plnění 15.000,- Kč).

Jedná se o balíček připojištění za pevnou cenu, který je určen klientům, kterým nestačí základní rozsah pojištění. Klient tak získá pojistné krytí i na výše uvedená rizika do uvedených ročních limitů plnění.

Pojistit nelze domácnost v nezkolaudovaných objektech a objekty, které jsou využívány k podnikatelské činnosti více než 30% užitné plochy.