Pojištění domácnosti MAXIMA

S pojišťovnou MAXIMA je možné si pojistit soubor movitých věcí, který tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu.

Místem pojištění může být:

 • trvale obydlená domácnost
 • rekreačně obydlená domácnost

Pojistná částka

Pojistnou částku je možné zvolit od 200 000 Kč do 3 000 000 Kč

Spoluúčast

 • 500 Kč – minimální výše spoluúčasti
 • 1 000 Kč – sleva z pojistného 3 %
 • 3 000 Kč – sleva z pojistného 5 %

Výhody pojištění domácnosti MAXIMA

 • pojištění se sjednává ve většině případů na novou cenu
 • pojistnou částku si určíte sami
 • asistenční služby automaticky zahrnuty v produktu ZDARMA

Pojištění si můžete sjednat ve třech variantách

 • IDEAL
 • EXCELENT
 • VIP

IDEAL EXCELENT VIP
Požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů ANO ANO ANO
Kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; škody na elektromotorech určených k provozu pojištěné domácnosti způsobené zkratem nebo přepětím v elektrorozvodné síti. ANO ANO ANO
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly ANO ANO ANO
Povodeň a záplava NE NE ANO
Odcizení a vandalismus NE ANO ANO
Zkrat, přepětí a podpětí ANO
max 20 tis. Kč
ANO
max 50 tis. Kč
ANO
max 50 tis. Kč
Vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek NE ANO
max 25 tis. Kč
ANO
max 50 tis. Kč

Pojištění povodně a záplavy

 • je součástí varianty VIP
 • vztahuje se na škody vzniklé povodní a záplavou
 • spoluúčast v případě povodně je 5 %, minimálně 5 000 Kč
 • spoluúčast v případě záplavy je ve stejné výši, jako je Vámi zvolená spoluúčast u pojištění Vaší domácnosti

Toto pojištění se sjednává na limit pojistného plnění až do výše pojistné částky sjednané pro celou domácnost.

Připojištění

Pojištění odpovědnosti občanů za újmu

Pojištěnými osobami jsou kromě pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě také manžel(manželka, druh (družka), děti do věku 26 let, pomocné osoby zaměstnané v domácnosti nebo osoby, jimž pojištěný svěřil opatrování či údržbu bytu nebo opatrování zvířete.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěných osob za újmy vzniklé:

 • z činnosti v běžném občanském životě
 • z vedení domácnosti a provozu jejího zařízení
 • při rekreaci a zábavě
 • v důsledku jednání pojištěného jako cyklisty nebo chodce
 • provozováním sportů
 • vlastnictvím nebo opatrovnictvím domácích a hospodářských zvířat
 • provozováním nemotorového plavidla

Pojištění lze sjednat ve 3 variantách:

 • IDEAL – 420 Kč
 • EXCELENT – 610 Kč
 • VIP – 940 Kč

Rozsah pojištění


IDEAL EXCELENT VIP
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na věci 500 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újma 250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Nemajetková újma 25 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč

Spoluúčast je vždy 1 000 Kč