Základní pojmy

Asistenční služba

- poskytnutí pomoci v případě pojistné události - např. technické havárie či zablokování dveří
- asistenční služby zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny

Bezeškodní průběh

- časové období, vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník zavinil

Bonus

- sleva z pojistného poskytovaná za určité období bezeškodního průběhu

Časová cena věci

- cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí
- stanovuje se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem

Domácnost

- tvoří osoby, které spolu žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

Frekvence placení pojistného

- dohodnutá četnost plateb pojistného - roční, pololetní, apod.

Krátkodobé pojištění

- pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok

Likvidátor

- kvalifikovaný pracovník, který provádí likvidaci pojistných událostí
- to znamená šetří a následně stanoví výši náhrady škod

Malus

- navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí
- je opakem bonusu

Místo rizika

- je v pojistné smlouvě uvedená adresa jako místo pojištění nebo území
- ČR, dané parcelním číslem, staveništěm apod.

Následné pojistné

- druhá a každá další platba pojistného

Nová cena

- je cena, za kterou lze v daném místě a čase stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit - stejného druhu či pro stejný účel

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

- fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění

Opotřebení

- je přirozený úbytek hodnoty věci způsobený provozem, stárnutím apod. s přihlédnutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané životnosti
- opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, modernizací apod.

Počátek pojištění

- den a čas, kdy začíná pojištění platit
- tento údaj musí být uveden v pojistné smlouvě

Pojistník

- ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné

Pojištěný

- ten, na jehož majetek, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje

Pojistka

- písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy

Pojistná částka

- v pojistné smlouvě dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události

Pojistné

- úplata za poskytování pojistné ochrany
- platí se za dohodnuté pojistné období
- běžné pojistné nebo najednou za celé pojistné období jednorázová platba

Pojistná doba

- časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem

Pojistné období

- časové období, na které se pojištění sjednává
- pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události vzniká také povinnost pojistitele plnit

Pojistná událost

- nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit
- její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání

Pojistné plnění

- je jednorázová částka - náhrada škody, která je podle pojistné smlouvy poskytnuta pojistitelem v případě vzniku pojistné události
- pro pojištěné, kteří jsou plátci DPH se částka DPH do pojistného plnění nezapočítává

Pojistné podmínky

- vymezení práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku

Pořizovací cena

- nové věci je cena, za kterou je možné pořídit věc novou v místě pojištění, stejných užitných vlastností a to v den sjednání pojištění

Poškození věci

- je změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou a po této opravě je věc opět použitelná k původnímu určení nebo je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, přesto ale je věc použitelná ke svému původnímu určení

Poškozený

- je ten, komu byla způsobena škoda jiným, a který má právo na její náhradu z pojištění škůdce

Připojištění

- pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným - hlavním druhem pojištění
- s tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek

Rekreační domek a rekreační chalupa

- obytné budovy mající charakter rodinného domu
- liší se pouze tím, že tyto budovy nejsou trvale obydleny

Rekreační chaty a zahradní chaty

- objekty sloužící k rekreaci
- od ostatních budov se liší zejména zastavěnou plochou, rekreační chata do 80 m2, zahradní chata do 16 m2

Smluvní ujednání

- závazná ustanovení, která specifikují "Všeobecné pojistné podmínky" a zahrnují i platné odchylky a doplňky

Spoluúčast

- částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění
- pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit

Storno

- předčasné ukončení pojištění

Škodní událost

- skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události

Trvale obývaná jednotka

- oprávněně užívaný byt, ve kterém se pojištěná domácnost nachází a který je obývaný převážnou část roku

Věcná škoda

- jde o poškození, zničení nebo pohřešování věci, která sloužila pojištěnému nebo poškozenému, dále jiná majetková škoda a nebo ušlý zisk pojištěného nebo poškozeného, ke kterým došlo v důsledku pojistných nebezpečí, která jsou uvedena v příslušných pojistných podmínkách pojistitele

Všeobecné pojistné podmínky

- úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím
- tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy

Výpověď

- písemná žádost o ukončení smlouvy
- podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky

Zákonný zástupce

- osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená

Zničení věci

- je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, a proto věc již není možné používat k původnímu účelu anebo by cena opravy přesáhla sjednanou pojistnou částku

Způsob placení pojistného

- forma provedení platby - bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.