Zánik pojistné smlouvy

Způsoby a varianty, jakými je možné ukončit pojištění domácnosti.

Výpověď ke konci pojistného období

Pojištění není možné vypovědět kdykoli, ale pouze k výročí pojistné smlouvy. Pojistným obdobím je jeden rok. Výpověď je pak nutné doručit v písemné podobě a to minimálně šest týdnů před výročím smlouvy.

Výpověď do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy

Obě strany - tedy jak pojistník tak pojistitel - mají možnost podat výpověď pojistné smlouvy do dvou měsíců bez udání důvodu. Výpověď musí mít opět písemnou formu. Pojištění zanikne po uplynutí osmidenní výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.

Vypovězení z důvodu neplacení

Pojištění může být vypovězeno i v případě neplacení pojistného. Pojištění pak bude ukončeno následující den po marném uplynutí lhůty k úhradě pojistného stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení - tato nesmí být kratší než jeden měsíc a upomínka musí obsahovat upozornění na možné ukončení pojištění.

Změna vlastníka

Pojištění zaniká také změnou vlastníka domácnosti. Změna musí být pojistiteli nahlášena.

Převod pojistného kmene

Pojistník má možnost pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene. Pojištění zanikne po uplynutí osmidenní výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.

Výpověď po vzniku pojistné události

Obě strany mohou vypovědět pojištění do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojištění zanikne po uplynutí jedno měsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.

Další důvody pro ukončení pojištění naleznete v zákoně č. 89/2012 Sb. Oddíl 2, Pojištění, Pododdíl 1, Zánik pojištění